Spółki oraz podział spółek

spółki rodzaje

Spółki

Pierwszy wpis na temat spółki będzie przedstawiał podział spółek oraz wyjaśniał istotę spółki cywilnej oraz spółek handlowych. Nie będzie to oczywiście dokładna analiza regulacji prawnych ale przedstawienie najważniejszych cech.

Pojęcie spółki

Spółka – w najszerszym rozumieniu – jest formą organizacji majątku i osób (np. fizycznych, prawnych) mającą zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. W niektórych spółkach na pierwszy plan wysuwa się aspekt osobowy (spółka cywilna, jawna lub partnerska); w innych dominującym elementem jest majątek (spółka z o.o. i akcyjna). Jednak niemal zawsze powstanie i funkcjonowanie spółki jest wynikiem potrzeby zagospodarowania określonego majątku przez określone osoby celem osiągnięcia zamierzonego efektu. Jest tak niezależnie od tego czy mamy do czynienia ze spółką cywilną, będącą w istocie tylko umową (stosunkiem zobowiązaniowym) czy też spółkami prawa handlowego, które co prawda powstają w wyniku umowy, ale są już konkretną formą prawną prowadzenia działalności.

W artykułach dotyczących spółek skupię się na spółce cywilnej i spółka regulowanych Kodeksem spółek handlowych; nie będą w ogóle uwzględniał innych rodzajów spółek np. spółek europejskich lub spółek wodnych z uwagi na niewielki zakres zastosowania i zainteresowania tymi formami prawnymi.

 

Podział spółek

Najważniejsze i najpowszechniejsze spółki służące, przede wszystkim, prowadzeniu działalności gospodarczej to spółka cywilna, regulowana Kodeksem cywilnym (k.c.) i spółki prawa handlowego, regulowane Kodeksem spółek handlowych (k.s.h.).

Spółka cywilna występuje w jednej postaci, choć k.c. przewiduje spore możliwości kształtowania jej formy zgodnie z zasadą swobody umów. Przepisy dotyczące spółki cywilnej, zwanej przez Kodeks po prostu „spółką” zawarte są w części poświęconej Zobowiązaniom w art. 860 – 875. Oczywiście do spółki mają zastosowanie także inne przepisy Kodeksu cywilnego wspólne dla wszystkich typów tzw. umów nazwanych.

Spółek handlowy jest sześć i dzielą się na osobowe ( jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowe ( z o.o., akcyjna). Regulacje spółek znajdują się w trzech pierwszych częściach („Tytułach” k.s.h.), kolejne części dotyczą m.in. kwestii łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Fakt, iż spółki handlowe podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, powoduje, iż dość istotne dla spółek, a zwłaszcza dla procesu ich rejestracji lub dokonywania zmian, są także przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii dla firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *